DOKUNMAK
 

 

DOKUNMAK

 

Bedensel temas, insanlar için yemek, iç­mek ve uyku gibi yaşamsal bir gereksinimdir. Her insan okşanmak, kucaklanmak, sevilmek ister. O hoş duyguyu hepimiz biliriz. Selâmla­mak için birisine elin uzatılması, ağlayan ço­cuğun başının sıvazlanması ya da sevgi ve ar­zuyla bir hemcinsin okşanması aynı şeylerdir; her zevkli ve içtenlikli dokunma, bedensel ve tinsel olumlu bir yaklaşım, bir iletişimdir. Do­kunma duyusu olmaksızın var olmamız söz konusu değildir. Bu yönde küçük, önemsiz görünen olumsuz gelişmeler bile, tinsel, be­densel ve düşünsel huzurumuzu kaçırmağa yetebileceği gibi, kalıcı izler de bırakabilir.
Dokunma, beş duyumuzdan biridir. Yeni doğanlar, dünyayla ilk ilişkilerini, o an için en gelişmiş duyu organları olan dil ve dudakla­rıyla kurarlar. Yetişkinlerde ise dokunma du­yusunun en yüksek olduğu yer parmaklarıdır ve çevremizi onlarla aktif olarak hissederiz.Çocuğun bedensel ve dinsel gelişiminde, çocukla ilgilenen bireylerin şefkat ve sevgiyle dokunup okşamalarının büyük rolü vardır. Be­densel dokunma gereksinimi herhangi bir ne­denle yetersiz olursa, çocukta ağır gelişim bozuklukları arda bırakabilir. Dokunma duyusu­nun tümüyle yok olması yaşamı olanaksız kı­lar. Yalnız çocuklar değil, biz yetişkinlerin de bedensel ve dinsel sağlığı için okşanmağa ihti­yacımız vardır. Okşanma ve bedensel yakın­laşmayla sevildiğimizi hisseder ve çok kez de bunu belli ederiz.Bakış ve mimikler yanı sıra birbirine de­ğen eller, güven veren anlaşmanın ifadesidir. Dokunma, insanlar arası iletişimin, içten ge­len duyguların, arzuların ve düşüncelerin, hiç bir söze gerek kalmadan açıklayan elemanterşeklidir. Doğuştan sahip olduğumuz dokunma duyusu, sesssiz konuşmadır ve bu dili herkes anlar, insanlar birbirine, gereğine göre, yar­dım, dostluk ya da sevgi gösterisi olarak do­kunurlar. Eller insanın hissiyatını, kini, kız­gınlığı ve düşmanlığı da aktarabilirler.Çoğu duygularını insanlar olumlu ya da olumsuz, mimikleri, davranışları ve dokunarak dışa vu­rur, belli ederler. Bir elçi olarak eller, karşısın­dakine, örneğin, "sizin için iyi şeyler düşünü­yorum" mesajını iletebileceği gibi, nefreti de belli edebilir.Özetlersek, dokunma duyumuzun en geliş­miş organı olan eller, parmaklar; şifa dağıtan, kişinin sevgisini, içtenliğini, kinini ve nefreti­ni aktaran enstrümanlardır.

 

 

 
  Bugüne kadar ( 32 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.