MASÖRLÜĞE BAŞLANGIÇ
 

MASÖRLÜĞE BAŞLANGIÇ

 

Masaj salt ellerle gerçekleştirilen bir teda­vidir. Başka bir deyişle, masajda alet ellerdir. Her bedensel iş nasıl vücudun özel bir eğiti­mini ve alışkanlığını gerektirirse, masaj için de eller önceden hazırlanmalıdır.

 

a)Masör, sağ ve sol elini ayni ustalıkla kulla­nabilmelidir. Öğrenim devresinde, manuplasyonlann her iki elle, her yönden yapılabilme­sine dikkat etmeli, tek elle çalışmayı öğretmen kesinlikle hoş görmemelidir. Başlangıçta iki elini ayni oranda kullanmayı öğrenemeyenler, sonradan bu alışkanlıklarından vazgeçemeye­cekleri gibi, çift elle yapılması gerekli manuplasyonlarda başarılı olamayacaklar ve tek elle çalışmak zorunda kalacakları için de çabuk yorulacaklardır. beklenmemeli, sabırlı olmalıdır.

 

b) El bileklerinin dorsal fleksiyon gücünün (geriye bükülebilme) arttırılması

Ellere (a) paragrafında açıklanan durum verildikten sonra, bileklerinden bükülmek üzere, eller kuvvetle sağa sola bastırılır. Eller birbirini iterken, parmakla geriye doğru bükülmemelidir.

 

c) El ayasının ve parmakların bükücü kas­larının esnetilmesi

Ellere gene (a) daki pozisyonu verildikten ve alt kollar olabildiği kadar masaya yaklaştı­rıldıktan sonra, bir elin parmakları diğer elin parmaklarıyla geriye doğru itilerek esnetilir.

 

d)  El ayasının ve parmakların, diğer elin yardımıyla esnetilmesi

Bir elin parmakları, resimde görüldüğü biçimde diğer elle tutularak, geriye doğru bastı­rılıp esnetilir.

b ve c de açıklanan egzersizler, karşı elle direnç verilerek yapılırsa, esnetme ve güçlen­dirme çalışması birleştirilmiş olur.

 

e) Bas parmakla işaret parmağı arasında­ki dokuların esnekleştirilmesi

Baş parmak uçlarıyla işaret parmaklan uç­ları karşılıklı bir birine değdirildikten sonra, kuvvetle bastırılıp yaylandırarak, baş parmak­la işaret parmağı arasındaki açılar büyütülmeye çalışılır.Zamanla işaret parmak­ları dip eklemlerine kadar, tüm uzunluklarınca birbirine değecektir.

Dört madde halinde açıklanan egzersizler ritmik olarak yapılırsa, el bilekleriyle parmak eklemlerinin bağları ve bu eklemleri çalıştıran kaslar, masaj için gerekli esnekliği ve kuvveti zamanla kazanacaklardır. Bu hareketleri ya­parken yorulan ve gerilen parmakları gevşete­bilmek için, arada sırada eller aşağı doğru silkelenmelidir.

Ellerin esnekliğini ve daha hareketli olma­sını sağlayan bir egzersiz de, eller sabunla yı­kanırken yapılan hareketlerdir. Uzun süre tek­rar edilmesi, bileklerin ve ellerin oynaklığını arttırır.

 

f) Ellerin ve El parmaklarının Kuvvetlendi­rilmesi

Orta parmakların son bölümleri, karşılıklı birbiriyle çengellendikten sonra karşılıklı çe­kilir. Aynı hareket diğer parmaklarla da tekrar­lanır.

Ellerin özel şekilde hazırlanması kadar, tüm manuplasyonların gerektirdiği hareket uyumu da sağlanmalıdır. Çalışma, yalnız el-kol hareketleriyle sınırlı kalmamalı, vücudun hareket merkezi olan gövdeden, kol ve ellere iletilmelidir. Hareket ahenginin ve kuvvetin taksim edilmesinin öğrenilmesi, yalnız masa­jın tedavi etkisi için değil, masörün sağlığının ve gücünün korunması yönünden de önemli­dir. Yapılan gereksiz ve yanlış hareketlerle zorlanan kas ve eklemlerde, daha öğrenim devresinde ve kuşkusuz mesleğin ileri yılla­rında, masörün meslek hayatını tehlikeye so­kabilecek bozukluklar oluşabilir.

 

 
  Bugüne kadar ( 31 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.