MASAJ VE SAĞLIK
 

 MASAJ VE SAĞLIK

Ellerimiz, kendimize olduğu kadar, başka­sına da sağlık ve şifa verebilir. Şifa vermeleri yanı sıra, insanların birbiri için düşündükleri­ni, karşılıklı duygularını, beklentilerimde açıklarlar. Elini sıktığınız birisinin ne denli iç­ten, ne denli samimi olduğunu anlamakta pek güçlük çekmeyiz.

Sağlığımız, sahip olduğumuz ve koruma­mız gereken bir servettir. Doğaldır ki, hastalık her zaman da kaçınılmaz değildir. Ama, yakın­maların bir çoğu, özellikle kişisel anlam taşı­yan psikosomatik kaynaklı olanların bilinip, çözümlenmesi de olasıdır. Hastalıkların birçoğu, ya da kronik yakınmalar, dikkatli göz­lemler ve o güne kadar sürdürülen sağlıksız yaşam biçiminin değiştirilmesiyle en düşük düzeye indirgenebileceği gibi, önlenebilir de. Sağlığın yolunda olmadığını, vücudumuz be­densel ve duyusal işaretlerle açığa vurur. Önemli olan, bu sinyalleri tanımak, değerlen­direbilmektir. İnsan, vücudunun bozulmuş olan dengesini sağlayabilmek için, gene kendi yapısında çok güçlü bir mekanizmaya sahiptir. Ömer Hayyam bir rubaisinde: "Ruhumu son­suz alemlere gönderdim, dünyadan sonraki sırlara ersin diye; ve geri gelerek bana dedi ki, cennet de cehennem de kendi benliğindedir" sözleriyle bu gerçeği çok güzel vurgu­luyor. Fakat ne yazık ki, birçoğumuz, sahip ol­duğumuz tinsel ve bedensel yeteneklerimizi algılayamadığımız ya da önemsemediğimiz için, organizmanın verdiği sinyalleri değerlen­dirme yoluna gidemiyoruz.

Hastalıkları önlemede, düşünce tarzımızda ve yaşam koşullarımızda yapacağımız deği­şiklikler ya da alacağımız önlemlerle bir hayli yol alabiliriz. Örneğin, masajın tedavi edici gücü yanı sıra, hatta daha önemlisi, kişiyi has­talıklardan korumak ve olası hastalıkları önle­me etkisi de vardır. Oysa, hekimlerin çoğu, hastalık ortaya çıktıktan sonra masaj reçetesi verir. Günlük yakınmaların ya da toplumsal hastalıklarının çoğu, örneğin belde yineleyip duran ağrılar önemsenip gerekli önlemler alınsa, bir disk kayması tablosunun gelişmesi önlenebilir. Önemsememe çok kez yaşam an­layışımız ve yaşam koşullarımızdan kaynakla­nır: Sorunları dengeleyecek, zamanlar da strese dönüşür. Dolayısıyla, içe dönüp kendimize bakmayız. Sürekli çalışma­mız gerektiği duygusu, bedensel ve tinsel da­yanma gücümüzün süresini ve sınırlarını da­raltır. Sağlımızın yitirilip tükenmemesi için, günlük yaşantımızda enerji tasarrufunu ve da­yanma gücümüzü korumasını öğrenmemiz gerekir. Sağlığın risk faktörleri olan süreğen stres, zorlanmalar ve iç sıkıntıları, bir çok günlük yakınmaların ve hastalıkların hazırlayıcısıdır. Belirtilerin vaktinde önemsenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla, hastalıklar önlenebileceği gibi, tümüyle de iyileştirilebilir. Bir çok can sıkıcı stresler belli bir süre de olsa açığa alınabilir. Dinlenme ve gevşeme sağlayabileceği için, masaj bu önlemlerden bi­ri sayılır. Ayrıca, kişiyi aşırı bedensel ve tinsel olumsuz etkilenmelerden koruyacak vücut bi­linci gelişir, birey kendini düşünme olanağı bulur, kaçınılmaz gereksinimiz olan bedensel ve tinsel yeni yaşam enerjisi depolamamızı sağlayacak zamanı kazandırır.

Aralıksız oturduğu yerde ya da ayakta ça­lışmak zorunda olanların sağlığı hep tehlike­dedir. Şiddetli bel, sırt ve bacak ağrıları, postür bozuklukları, destek ve hareket kaslarını aşırı zorlanmasının belirtileridir.

Bu koşullar altında çalışmak zorunda olan­ların, kas ve bağlarının esnekliklerini koruya­bilmek için, denge sağlayıcı sporlara yönel­mesi ve vakit erkenken masaj yaptırmaları ge­rekir.

Psikolojik sorunlarımıza da yeterli ilgiyi gösterdiğimiz söylenemez. Sürekli ve yinele­yen bedbinlik, itilmişlik duygusu ya da zor­lanma ve de depresif duygular sağlığımızı et­kilemesi yanı sıra, vücudun savunma gücünü,direncini zayıflatır. Böyle durumlarda masaj, durgunlaşmış enerjimizi mobilize eder.

Masajın söz edilecek uygulamalarının, hem sağlığımızın korunmasında ve hem de hastalıklardan kaynaklanan yakınmaların din­dirilmesinde büyük payı vardır. Koruyucu he­kimliğin en yeni sloganlarından biri: " Sağlı­ğın bedelinin ödenmesi gerekir" dir. Erken tanı ve tedavi sağlık harcamalarını en aza indirecek olan dinlenme ve gevşeme gereksinmelerimi­zi, günlük koşuşturmalar, kısıtlanamaz sanılan iş aşkı! ve "vakit yok" laflarıyla öteleriz. Ho­bilerin çoğu dinlendirici olmadığı için, serbest zamanlar da strese dönüşür. Dolayısıyla, içe dönüp kendimize bakmayız. Sürekli çalışma­mız gerektiği duygusu, bedensel ve tinsel da­yanma gücümüzün süresini ve sınırlarını da­raltır. Sağlımızın yitirilip tükenmemesi için, günlük yaşantımızda enerji tasarrufunu ve da­yanma gücümüzü korumasını öğrenmemiz gerekir. Sağlığın risk faktörleri olan süreğen stres, zorlanmalar ve iç sıkıntıları, bir çok günlük yakınmaların ve hastalıkların hazırlayıcısıdır. Belirtilerin vaktinde önemsenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasıyla, hastalıklar önlenebileceği gibi, tümüyle de iyileştirilebilir. Bir çok cans sıkıcı stresler belli bir süre de olsa açığa alınabilir. Dinlenme ve gevşeme sağlayabileceği için, masaj bu önlemlerden bi­ri sayılır. Ayrıca, kişiyi aşırı bedensel ve tinsel olumsuz etkilenmelerden koruyacak vücut bi­linci gelişir, birey kendini düşünme olanağı bulur, kaçınılmaz gereksinimiz olan bedensel ve tinsel yeni yaşam enerjisi depolamamızı sağlayacak zamanı kazandırır.

 
  Bugüne kadar ( 32 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.