MASAJ SÖZLÜĞÜ
 

MASAJ SÖZLÜĞÜ


A

 

Abdominal...........Karınla ilgili

Abduksiyon.........Uzuvların vücuttan uzaklaşması

Adduksiyon.........Uzuvların vücuda yaklaşması

Aerobik................Enerji üretiminde oksijeni kullanmayı hedefleyen aktivite

Aktivite.................Etkinlik, eylem

Akut......................Aniden ortaya çıkan; taze, yeni....

Alveol...................Küçük kesecikler (akciğer alveolleri)

Anaerobik............Enerji üretiminde oksijeni kullanmadan yapılan

Anüs.....................Kalın bağırsağın vücut dışına açılan bölümü

Arter.....................Atardamar

Artrit.....................Eklem romatizması

Asit tendonu........Baldır kaslarının topuğa yapışan bağlantısı

Atel.......................Çeşitli yaralanmalar nedeniyle hareketsizleştirerek dinlendir­meyi ve tedaviyi sağlayan mekanik aksamlar

 

B

 

Beating.................Masajda darbelemenin alt grubundan yarı açık yumrukla yapılan sert bir manipulasyon çeşidi

Bronşiyal.............Akciğerlerdeki hava keseciklerinden ayrılan küçük dallar

Bursa....................Kas kirişi ile kemik veya kemikle deri arasında bulunan içinde yapışkan bir sıvı bulunan keseler, hareket sırasında sürtün­meyi azaltırlar

Bursitis................Bursa iltihabı

Bül......................Deride oluşan, içi sıvı dolu kesecikler

 

C

 

Carpal (karpal).....El bileği

Cerebrum (serebrum)...........Beyin

Cervicai(servikal)..............Boyunla ilgili

Coccyx.................Kuyruk sokumu kemiği

Columna vertebralis............Omurga

Costa (kosta).......Kaburga

Cranium...............Kafatası

Cutis.....................Deri

 

D

 

Dehidratasyon.....Su kaybı

Dejenerasyon......Organ veya dokunun özelliğini kaybederek bozulması

Dermiş..................Derinin alt tabakası

Diffüzyon.............Geçişme. Yarı geçirgen zar aracılığıyla moleküllerin bir diğer ortama geçmesi

Disk......................Her iki yüzü basık, yuvarlar cisim veya oluşum

Diyafragma..........Göğüs ile karın arasında yer alan, kas liflerinden zengin kalın zar yapı. Solunumla ilgilidir

 

E

 

Effüzyon...............Akma, sızma; boşluk içinde kan, cerahat, lenf sızması

Ekimoz...................Deri altı kanama

Ekstansiyon.........Açılma, açma

Ekstremite...........Taraf

Elastik..................Esnek

Elevasyon............Yukarı kaldırma

Enfeksiyon...........Bulaşıcı bir etkenin insan veya hayvan vücutlarına girerek gelişmesi ve çoğalması; (infeksiyon) bulaşma

Epidermis............Derinin üst tabakası

Epifiz....................Uzun kemiklerin gövde bölümüyle birleşen uç kısımları, kemik başı, kemikten kıkırdak dokuyla ayrılmıştır. Enflamasyon.......Fiziksel yada kimyasal zedelenmeler veya iltihap nedeniyle oluşan doku tepkisi, hiperemi

 

F

 

Fasya....................Kasların üzerini örten zar

Femur...................Uyluk kemiği

Fibril.....................ince (kas) lifi

Fibula...................Bacağın dış kısmındaki kamış kemiği

Fibromiyalji...........Kas ağrısı ve yorgunlukla seyreden bir hastalık

Fizyoterapist........Doğuştan ya da sonradan hastalık veya kazalar nedeniyle oluşan fiziksel, zihinsel sakatlıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonuyla uğraşan sağlık personelidir

Fleksiyon.............Bükülme, kapanma

Fraktür.................Kırık

Friksiyon..............Masajın beş manipulasyonundan biridir. Belirli noktalar üze­rinde basınçla yapılan dairesel hareketler

 

G

 

Genetik.................Kalıtımla geçen, kalıtsal; herediter, soya çekim

Genital..................Cinsel organlarla ilgili, üremeyle ilgili

 

H

 

Hacking................Masajda darbeleme manipulasyonlarından biri. Elin dış kena­rıyla artarda yapılan vuruşlardır

Hematom...............Doku içi kanama

Hiperemi................Kızarıklık

Hipertansiyon......Kan basıncının normale göre yüksek olması

Hipotansiyon.......Tansiyonun düşük olması

Humerus..............Kol kemiği

 

I

 

İmmobilizasyon... Hareketsizlik, yerinden oynatamama

İmmünolojik..........Bağışıklık sistemiyle ilgili

İnfeksiyöz..............Mikrop ya da bakterilerin neden olduğu

İnfraruj.................Yüzeysel ısı sağlayan elektroterapi cihazı

İnorganik..............Cansız

İzometrik kasılma Kasın boyunda bir değişme olmadan gerginliğinin artması izotonik kasılma.. Kasın boyundaki değişimle beraber oluşan kasılma

 

K

 

Kapiller.................Kılcal kan veya lenf damarı

Kardiak.................Kalple ilgili

Kneading.............Beş masaj manipulasyonundan biri, yoğurma, petrisaj

Kollagen...............Bağ dokusu liflerinin yapısını oluşturan ana protein

Kompleks.............Çeşitli öğelerin birleşmesiyle oluşan yapı veya madde

Kompresyon........Basınç altında bırakma, basınçla yönlendirme

Kontraksiyon.......Kasılma

Kronik..................Uzun süredir devam eden, süreğen

 

L

 

Larynx..................Gırtlak

Lateral..................Dış taraf, yan

Lenf......................Akkan

Ligament..............Vücut kemiklerini bağlayan ve organları destekleyen, lifli doku şeritleri, bağ yapı Lumbal.................Bel ile ilgili

 

M

 

Maksimus............En büyük

Manipulasyon......Elle yapılan, el becerisine dayanan hareket

Medulla spinalis.. Omurilik

Menisküs.............Diz ekleminde bulunan yarım ay biçimindeki kıkırdak oluşum

Mesane.................idrar kesesi

Metabolizma........Besinlerden yararlanarak vücudun temel madde girdisinin sağlanması ve yaşamsal olayların sürdürülmesi

Metacarpal...........El tarak kemikleri

Metatars...............Ayak tarak kemikleri

Miyalji...................Kas ağrısı

Miyogeloz............Kas hücrelerinin metabolizma bozuklukları sonucu oluşan kas içi ağrılı şişlikler

Miyozitis...............Kas dokusunun iltihabı

Mukoza.................Vücut içi örtü zarı

Muskulus.............Kas

 

N

 

Nedbe...................Yara izi, yara iyileşmesinden sonra deri üzerinde kalan iz

Nekroz..................Dokunun belli bir kısmının herhangi bir nedenle canlılığını yitirmesi
Nevroz..................Bilinç altındaki çatışmalardan dolayı ortaya çıkan psikozlara göre daha yüzeysel ve daha hafif ruhsal bozukluklar

Nodul....................Küçük düğüm, küçük yumru

Nukleus................Çekirdek

 

O

 

Olekranon............Dirsek çıkıntısı

Optimal................En uygun, yeterli durumda olan

Organik................Canlı varlığa ait olan

Organizma...........Canlı varlık

Osteoartrit...........Eklemde  kemik  yüzeylerinde  ve  eklem   kıkırdaklarında dejeneratif değişiklikler
Otonom................özerk, bağımsız

 

Ö

 

Öfloraj..................Masajın temel manipulasyonlarından biri; sıvazlama, stroking

 

P

 

Paipasyon............Elle dokunarak muayene etme ya da hissetme yöntemi

Pannikülit..............Deri altı yağ dokusu enflamasyonu

Panniküloz............Deri altı yağ dokusunun enflamatuar karakterde olmayan hastalığıdır. Hormonal nedenler ve şişmanlık neden gösterilir.

Parafin..................Sıcak tedavi için eritilerek kullanılan mum

Parasempatik sistem..................Otonom sinir sisteminin parasempatik sinirleri içeren kısmı

Patella..................Diz kapağı kemiği

Pelvis...................Leğen kemiği

Percussion..........Masaj hareketi; darbeleme, tapotement

Periferik...............Çevresel

Performans..........Kondüsyon (fiziksel, ruhsal), teknik ve taktik gibi sportif tanım­ların bütünüdür

Periost..................Kemik zarı

Petrisaj.................Masaj hareketi; yoğurma, kneading

Phalanges............Parmak

Pincing.................Masajda yoğurma hareketinin alt grubundan, cimdikleme

Pounding.............Masajda darbeleme hareketinin alt grubunun en serti; yumruk­la darbeleme Plantar..................Ayak tabanı

 

R

 

Radius..................Döner kemik, önkolda başparmak tarafında olan

Refleks.................Tepki; uyarıya karşı ani ve istemsiz cevap

Rehabilitasyon.... Hastalık, sakatlık veya diğer zafiyetlerden sonra kişinin yeni­den kendine yeter hale gelmesi için yapılan eğitim ve tedaviler

Rejenerasyon......Zedelenen doku ve organların kendilerini onararak yeniden normal duruma dönmesi, yenilenme

Rolling..................Masajda yoğurma hareketinin alt grubu, yuvarlama

Rotasyon.............Dönme

 

S

 

Sauna...................Genellikle 60-100°C arasındaki sıcaklıkta kuru sıcak hava içeren odacıklar

Sakralizasyon.......Son bel omurunun sakral omurlarla normal dışı bütünleşmesi

Sakrum..................Omurgada, kuyruk sokumu kemiği

Scapula................Kürek kemiği

Sekresyon............Salgılanma

Sempatik sistem. Otonom sinir sisteminin sempatik bölümü

Semptom.............Hastalık belirtisi

Sendrom..............Bir arada olduklarında karakteristik bir klinik durumun belirle­yicisi olan belirli grupları

Shaking................Masaj manipulasyonlarından, sallama

Sinovya................Eklem boşluğunda bulunan sinovya zarı tarafından salgılanan saydam ve yapışkan sıvı

Sinovit...................Eklem sıvısı iltihabı

Slapping...............Masajda darbelemenin alt grubu; vücuda avuçla yapılan darbeleme

Skolyoz.................Omurganın normal olmayan yana doğru eğriliği

Spazm..................Kasların istek dışı kasılmalarıyla oluşan durum

Spondilolistesis...Omur kayması

Sternum...............Göğüs kemiği

Stres.....................Ruhsal ve bedensel zorlanmaya yol açan etkenler

Stretching............Esnetme-germe yöntemi

Stroking...............Masajda sıvazlama, öfloraj

Subakut.................Akut devreden sonrası

Subkutan.............Deri altı

Superior...............Üst, üzerinde

 

T

 

Tapotement.........Masajda darbeleme hareketi, Percussion

Tapping................Masajda parmakların uç kısımlarıyla yapılan darbeleme

Tedrici..................Yavaşça, azar azar

Tendinitis.............Tendon ve kassal bağlantıların iltihabı

Tendon.................Kas kirişi

Tendovajinitis......Tendon ve kılıfının iltihabı

Termoregülasyon Sıcaklık düzenlenmesi

Testis...................Haya, erbezi

Thoracal vertebra ..Sırt omuru

Thorax..................Göğüs kafesi

Tibia.....................Bacağın kalın kemiği, kaval kemiği

Trackea................Soluk borusu

Travma.................Zedelenme, darbeye bağlı örselenme

 

U

 

Ulna......................Önkol dirsek kemiği

Uterus..................Rahim

 

Ü

 

Ürogenital............Boşaltım ve üreme organlarını ilgilendiren

 

V

 

Vazodilatasyon.... Damar genişlemesi

Vazokonstriksiyon.Damar daralması

Ven.......................Toplardamar

Venöz...................Toplardamar içeren, toplardamarla ilgili

Vertebra...............Omur

Vibrasyon............Masajda titreşim

Virüs.....................Bakterilerden çok daha küçük hücre içi asalak canlılar, mikrop

 

W

 

VVringing..............Masajda yoğurma hareketinin alt grubundan, sıkıştırma

 

 
  Bugüne kadar ( 32 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.