PETRİSAJ-Yoğurma
 

PETRİSAJ (Yoğurma)

 

Kasların en etkili manuplasyonu olan petrisaj, kasın büyüklük ve biçimine göre tek ve çift elle, tüm elle ve parmaklarla uygulanır. Kas, liflerin gidişine aykırı ya da eğik olarak tutulur, kaldırılarak gerilir ve bir "S" harfi ya­pacak biçimde esnetilir. Hareket burada da de­rin öflorajda olduğu gibi kalp yönündedir, fa­kat kural değildir.

 

Uygulama Tekniği

 

Küçük karınlı kasalarda veya kas grupla­rında "tek el petrisajı" uygundur. Tek el öfrolajının ilk şeklinde olduğu gibi, burada da el, ilk dört parmak birbirine bitişik ve baş parmak kasın diğer yanında olmak üzere yerleştirilir. Petrisajda genel olarak sıkma, germe, esnetme ve kaydırma olarak dört evre ayırt edilir. Parmaklarda başparmak arasında sıkıştırıla­rak tutulan kas, altta yapışık olduğu kemikten ayırmak istermiş gibi yukarı kaldırılarak avuç içine doğru adeta emilir, (germe devresi). Avuç içinde sıkıştırılarak gerilen kas, el bile­ğinin biraz dışına döndürülmesiyle (radial ab-duksiyon ve pronosyon) esnetilir (esnetme ev­resi). Bu sırada parmaklar hafifçe bükülür ve avuç içi kavsi yükselir. Dördüncü evrede el gevşetilir ve deriden ayrılmadan yarım el ge­nişliğinde ileri kaydırılır. Kayma sırasında kas üzerine yukardan basınç yapılır. Bu hareketler düzenli bir tempoyla yapılırsa, el de aynı tem­poyla ileri geri sallanarak ilerler. Kasın, kalbe yakın yapışma yerine ulaştıktan sonra, aynı hareketler tekrarlanarak geri dönülebileceği gibi, el hafif bir basınçla kaydırılarak da baş­langıç yerine getirilebilir. Ama el deriden kalkmaz.

Tek el petrisajında, kol dirsekten yaklaşık doksan derece bükülür ve kolun ileri hareketi omuzdan desteklenir. Yoğurma süresince par­maklar birbirine yapışık kalmalı ve deri üzerinin seyrine aykırı olarak ve kası iyice kavra­yacak biçimde yan yana yerleştirilir. İki elle birlikte yakalanan kas sıkılır ve altta yapışık olduğu kemikten ayırmak istercesine yukarı kaldırır (germe evresi). Gerilip kaldırılarak yakalanana kas, bir elin parmaklarıyla masöre doğru çekilirken, diğer elin parmağıyla da iti­lerek, parmaklarla başparmak arasında esne­tilir (esnetme devresi). Bu itme ve çekme ha­reketleri yapılırken kas bükülerek S harfi biçi­mini alır. Hareketler ritmik olarak tekrar edi rinde kaydırılmamalıdır. Parmaklar ve avuç içi kasla ilişkisini kaybetmemeli, parmakların ve baş parmağın son bölümleri kasın veya kas grubunun kenarlarından ayrılmamalıdır. Benzer teknik, küçük olan baldır ve uyluk kaslarımda da kul­lanılabilir.

Büyük karınlı kaslarda "çift el" petrisajı uygulanır. Eller, başlangıç yerine, kas lifleri iki el birden yavaş yavaş yukarı doğru, yani kalp yönünde kaydırılır. Kasın kalbe ya­kın yapışma yerine varıldığında, aynı hareket­lere devam edilerek başlangıç yerine dönülür. İki el petrisajında dikkat edilmesi gereken husus, parmakların birbirinden ayrılmaması ve kas üzerinde aşağı yukarı kaymamasıdır. Basınç büyük olduğu için, deri üzerine sürtülen parmaklar deriyi tahriş ederek hastaya acı verir. Tek veya çift elle tutulamayan küçük ka­rınlı kasalarla düz yüzeyli kaslarda "parmak petrisajı" tekniği uygulanır. Öğrenilmesi bol egzersizi gerektiren bu teknik, masörün par­maklan için başlangıçta oldukça ağrılı ve yo­rucudur.

Parmak petrisajında, başparmakla işaret parmağı ve orta parmaklar kullanılır. Dördün­cü ve beşinci parmak tam bükülerek avuç içi­ne alınır. İşaret parmağıyla orta parmak birbi­rine bitiştirilir ve uzun olduğundan, işaret par­mağıyla ayni boya gelebilmesi için orta par­mak biraz bükülür. Başparmakla karşılıklı du­ran bu parmakların aldığı biçim bir penseye benzer. Bu şekilde hazırlanarak başlangıç po­zisyonu verilen parmaklar, iki elin işaret par­maklarıyla başparmakları arasında 2-3 cm lik bir aralık kalacak biçimde ve dik, kas lifleri­nin gidişine aykırı olarak kas üzerine yerleşti­rilir. Kasa, tırnak uçları değil parmakların par­mak kubbesi denen etli kısımları değer. Kas, iki elin orta ve işaret parmaklarıyla, baş

par­makları arasında tutularak, altına yapışık bu­lunduğu kemikten ayırmak istercesine yukarı kaldırılarak gerilir (germe evresi). Kaldırıla­rak gerilen kas, ayni el petrisajında olduğu gi­bi, fakat bu defa karşılıklı duran işaret parma-

ğıyla orta parmak ve karşılarındaki baş par­mak arasında itilip çekilerek esnetilir. (esnet­me evresi). Kas parmaklar arasında gene S şeklini alır. Bu tip petrisaj genellikle ince, uzun veya geniş yüzeyli kaslarda, örneğin kol­larda bacaklarda ve sırt erektör kaslannda uy­gulanır. İlerleme, parmakların gevşeme evre­sinde yavaş yavaş kaydırılmalarıyla olur. Dö­nüş, manuplasyonların geri geriye aynen tek­rar edilmesiyle yapılabileceği gibi, eller kası sıvazlayarak da geri, başlangıç noktasına dö­nebilir. Düz yüzeyli kaslarda uygulanan parmak petrisajı tekniğinin biraz ayrıcalığı vardır. El­ler yan yana, parmaklar deriye dik ve kas lif­lerinin seyri yönünde yerleştirildikten sonra, önde duran iki parmak yüzeysel olarak yayı­lan kas liflerini bir tırmık gibi toplayarak öbür elin başparmağı karşısına getirir (germe dev­resi). Toplanarak getirilen parçaya, karşılıklı duran parmaklarla baş parmak arasında S biçi­mi verilerek esnetilir (esnetme devresi). Bu sı­rada, öbür elin parmakları hem ileri hamleyi yapar ve hem de kası toplamağa devam eder. Bu şekilde ve ritmik olarak tekrar edilen hare­ketlerle manuplasyon masörden uzaklaşarak ilerler.Parmaklar her defasında 3-4 cm. kadar ileri konur. Parmakların aldığı biçim ve ilerlemeler, bu re­simde daha belirgin görülmektedir. Yeni başlayanlar, kılıfı kalın ve gevşek bir köşe minde­rinin kılıfı üzerinde toplama, germe ve esnet­me hareketlerine çalışırlarsa, hem hastayı ra­hatsız etmezler, hem de parmakları alışkanlık kazanır. Öğrenimin yapıldığı yerlerde öğren­ciler, birbirlerine petrisaj yapabilirler. En ger­çekçi öğrenim yöntemi de budur.

 YOĞURMA: PETRISAJ: KTİEADINO.

 

Petrisaj, kası doğrudan ele alan etkili bir masaj manipulasyonudur. Tek elle veya çift elle uygulanabilen yoğurma hareketleriyle kas; sıkıştırılır ve esnetilir. Kas, tıpkı bir hamurun yoğrulmasına benzer tarzda hareket ettirilir.
Petrisaj hareketi ile, sıvazlamanın tersine yüzeysel fasya ve onun altındaki dokular sıkıştırılarak esnetilir. Bu şekilde kısalmış dokuların gerilmesi ve yapışık dokuların açılması hedeflenir.Petrisajın etkili olabilmesi için derinin ve yüzeysel dokuların sıkıştırılmasından kaçınmak gerekir. Bunun için uygulama sahası¬nın büyüklüğü azaldıkça basınçta azaltılır.Petrisaj hareketlerinin yavaş, yumuşak ve ritmik şekilde uy¬gulanması kadar; masörün dokuları tam olarak kavraması da önemlidir.Petrisaj da kasa uygulanan basınç kesiklidir. Hareket kas liflerinin seyrine göre yapılmayabilir. Ancak kasın tamamı esnetilmeli ve yoğrulmalıdır.
Kan dolaşımında hızlanma atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Yoğurma hareketi kasların dinlendirmesinde son derece etkilidir. Deride hiperemi (kızarıklık) gözlenir. Derinin kan akımında hızlanma, esnekliğinde artma ve yumuşama beklenir.Tek el petrisaj uygulamasında; doku baş parmak ve diğer parmaklar arasına sıkıştırılır. Başparmak yönlendirici olmak üzere avuçlanan kas dokusu uygulama sahası boyunca yoğrulur. Son noktadan başlangıç noktasına dönerken ise yüzeysel öfloraj yapılır. Ardından tekrar yoğurma hareketlerine devam edilir.Tek elle petrisaj dar sahalarda tercih edilir. Omuz bölgesi, ön kol, bacak yanı gibi bölgelerde kullanılır.Çift el petrisaj uygulaması sırt ve uyluk gibi daha geniş alanlarda yapılır.Petrisaj da dokuların sıkıştırılması dışında ellerin ritmik ola¬rak birbiri ardı sıra kas boyunca kaydırılması önemlidir. Çift el yoğurmada eller dokuyu ters yönde bükerek adeta "S" şeklini alması¬nı sağlarlar.
Petrisajda uygulanan aralıklı basınç dokular üzerinde bir anlamda, pompalama görevi yapar.


Pincing: Cimdikleme
Dar sahalarda kullanılan bir petrisaj biçimidir. Kas baş par¬mak ile işaret parmağı arasında sıkıştırılır. Özellikle yan boyun kasları her iki ele artarda pincingle yoğrulur.


Wringing: Sıkıştırma

Baş parmak bir yanda ve diğer parmaklar diğer yanda olmak üzere kas kavranır. Çift elle eller birbirine ters yönde hareketlene¬rek yoğurma yapılır. En yaygın kullanılan hareketlerdendir.

Rolling: YuvarlamaHer iki el karşılıklı olarak yukarı-aşağı hareketlendirilerek kaslar yoğrulur. Örneğin kol kaslarına, uyluk kaslarına bu şekilde petrisaj yapılabilir.

 
  Bugüne kadar ( 31 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.