KOL-EL MASAJI
 

Kol Bölgesi

1a. Göğüs
1b. Omuz
1 c. Kol arkası
1d. Pazu
1e. Dirsek

Ön Kol Bölgesi
2a. Ön kol dış yanı Ekstansör kaslar
2b. Ön kol iç yanı Fleksör kaslar
3. El Bölgesi
3a. El sırtı
3b. El ayası kaslar
3c. Parmaklar

Üst Ekstremite Masaj Planı

 

 

 

KOL MASAJI

ÖN KOL MASAJI

EL MASAJI

 

 

 

 

 

 

 

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

 

 

 

 

 

 

 

a. Göğüs kası

a. Ön kol dış yanı

a. El sırtı

 

 

 

 

 

 

 

b. Omuz kası

b. Önkol iç yanı

b. El ayası

 

 

 

 

 

 

 

c. Kol arkası

c. Dirsek

c. Parmaklar

 

 

 

 

 

 

 

d. Pazu kası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Dirsek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

Bölgesel öfloraj

 

 

 

ÜST EKSTREMİTE MASAJI UYGULAMASI

 

Partnerin Pozisyonu

Sırtüstü pozisyonda veya oturma pozisyondadır. Sırtüstü yatma pozisyonunda baş altında ince bir yastık vardır. Kol ve ön kol altına uzunlamasına bir yastık konulur. Alt tarafta baldır altına konulan dikdörtgen yastıkla bacaklar biraz yükseltilir. Bir diğer şe¬kilde, diz altına rulo yastık konularak kas gerginliği azaltılır.

Masörün Pozisyonu

Masörün yüzü partnere dönük olarak masaj yapılacak ekstremite tarafında ayak durulur.

Sol Taraf Üst Ekstremiteye Yapılacak Masaj İçin

Üst ekstremiteye, genel öfloraj

Masörün sol eli altta ve sağ eli üstte olacak şekilde partnerin eli üzerine, başlama noktasına yerleştirilir. Bu şekilde derin öflorajla yukarıya doğru bütün ekstremite sıvazlanır. Omuzda; sol el üste sağ el alta doğru yer değiştirerek yüzeysel öflorajla tekrar başlama noktasına dönülür. 3-5 tekrar yapılır.

Kol Masajı
Kol, omuzla dirsek arasındaki bölgedir.

Kola bölgesel öfloraj

Başlangıç noktası dirsektir. Genel öflorajdan hemen sonra; sol el altta ve sağ el üstte olmak üzere dirsek üzerinden başlanarak omuz üstüne kadar derin öflorajla çıkılır. Eller burada yer değiştire¬rek dirseğe yüzeysel öflorajla dönülür.
3-5 tekrar.

 

Göğüs Kası

Öfloraj
Göğüs kası, M. Pectoralis Majör; yelpaze şeklinde bir kastır ve kol kemiğine yapışır. Öfloraj; çift elle göğüs kemiğin¬den omuza doğru yapılır.Sol elle başlatılan sıvazlama birbiri ardı sıra sağ elle devam ettirilir. Bir el omuza ulaştığında diğer el peşi sıra sıvazlamayı sür¬dürür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Kas başparmak ve diğer parmaklar arasında sıkıştırılarak petrisaj yapılır. Kas yapı geniş ise her iki elle uygulanır. 3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar
Gerekli görülürse uygulanır.

Öfloraj
3-5 tekrarla yinelenir.


Omuz Kası
Omuz bölgesinin kabarıklılığını yapan M. Deltoideus maniple edilir.

Öfloraj
 Sol el dirseği içten tutar. Sağ el "C" şeklinde kolun arka ortasından, kasın yapışma yerinden başlamak üzere derin sıvazlamayla omuz üstüne çıkar ve buradan yüzeysel öflorajla başlangıca dönülür.
3-5 tekrar yapılır.

Petrisaj
Omuz kasının ön orta ve arka parçaları duruma göre ayrı ayrı alınarak petrisaj yapılır. Uygunsa bütün kas tek se¬ferde yoğrulur.Sağ elle, tüm omuz kası petrisaj hareketleriyle kaplanır ve omuzdan aşağıya başlama noktasına yüzeysel öflorajla inilir. 3-5 tekrar.

Öfloraj
 3-5 tekrar.


Kol Arkası

Kolun arka kısmında, üç başlı M. Triceps Brachii kası yer alır.

Öfloraj
Sol el dirseği tespit eder. Sağ elle, dirsekten baş¬lanarak kolun arka bölgesine derin öfloraj yapılır. Yüzeysel öflorajla dirseğe geri dönülür.
3-5 tekrar.

Petrisaj
 Sağ elle dirsekten başlayarak tüm kasa petrisaj yapılır. Yüzeysel öflorajla başlama noktasına dönülür.3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar
Öfloraj, vibrasyon, rolling gibi masaj hareketleri uygulanabilir.

Öfloraj
3-5 tekrarla kol arkası masajı tamamlanır.


Pazı Kası
Kolun iç kısmıdır.

Öfloraj
Sağ el dirseği dışından tespit ederken sol el "C" şeklinde dirsek iç kısmından başlayarak omuza doğru derin öfloraj yapar. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
 Sol elle tüm pazı yoğrularak yukarı doğru çıkılır ve yüzeysel öflorajla dirseğe doğru inilir. 3-5 tekrar.

Diğer manipulasyonlar
Rolling, sallama ve vibrasyon tipi hareketler yapılabilir.Bununla beraber ayırma ve sıkıştırma gibi manipulasyonlar uygulanabilir.

 Öfloraj
3-5 tekrarlı sıvazlama ile pazı bölgesi hareketleri tamamlanır.

Dirsek
•  Öfloraj: Her iki elin başparmağı dirsek kemiği çıkıntısının alt kısmına yerleştirilir. Buradan başlamak üzere dirseğin etrafı derin öflorajla dönülerek üst kısımda "çember" tamamlanır. Geriye yüzeysel öflorajla gelinir. Aynı hareket tek elle, işaret ve baş par¬makları ile yapılabilir. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Dirseğin alt kısmından başlamak üzere her iki elin baş parmağı dışarıya doğru dairesel hareketlerle çıkılır ve yü¬zeysel öflorajla geri dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar yapılır.

Kola bölgesel öfloraj
Yine tüm kol bölgesine, dirsekten başlayarak derin öfloraj yapılır. Yüzeysel öflorajla geri dönülür.3-5 tekrarla kol bölgesi masajı tamamlanır.

Önkol Masajı
Önkol, dirsekle el bileği arasındaki bölgedir.

Önkola bölgesel öfloraj
Sol el partnerin el bileği altında ve sağ el üstte olacak şekil¬de derin öflorajla dirsek üstüne kadar çıkılır. Burada eller yer değiş¬tirerek yüzeysel öflorajla başlama noktasına dönülür. 3-5 tekrar.

Önkol Dış Yanı

Öfloraj
 Sol el bileği tutarken sağ elle bileğin dış kısmın¬dan başlayarak dirseğe kadar derin öfloraj yapılır. Dönüşte yüzey¬sel öfloraj uygulanır. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Sağ elle bilekten başlanarak dış kısımdaki ekstansör kasların tümü petrisajla kaplanır. Dirsekten aşağıya yü¬zeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.
Öfloraj
 3-5 tekrar.

Önkola bölgesel öfloraj
Önkol masajı yine bölgesel öflorajla tamamlanır. 3-5 tekrar.

Önkol İç Yanı

Öfloraj
Bu kez sağ elle partnerin el bileği tutularak sol el "C" şeklinde bilek iç kısmından başlayarak dirseğe doğru derin öfloraj uygulanır. Yüzeysel öflorajla aşağıya inilir. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Sol elle önkol fleksör kaslarına petrisaj yapılır. Yüzeysel öflorajla geri dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar.

El Masajı

Ele bölgesel öfloraj
Sol el partnerin avucunda sağ el parmakların üstünden baş¬layarak el bileğine kadar derin öflorajla çıkılır. Burada eller yer de¬ğiştirerek bilekten yüzeysel öflorajla parmak uçlarına geri dönülür.

El Sırtı

Öfloraj
Masörün başparmakları enlemesine olarak bu kez partnerin eli üstündedir. Bileğe kadar bu şekilde derin öfloraj yapı¬lır. Yüzeysel öflorajla dönülür.3-5 tekrar.

 


Petrisaj
Aynı yerden başlayarak baş parmaklarla diğer parmaklara doğru dairesel petrisaj hareketi yapılır. Geriye dönüşte yine yüzeysel öfloraj yapılır. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar.

El Ayası

Öfloraj
Her iki elin baş parmağı ile enlemesine olarak el ayası boyunca bileğe kadar öfloraj yapılır. Yüzeysel öflorajla dönü¬lür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Baş parmaklarla aynı yerden başlayarak işlem alanının tümünü kapsayan petrisajla bileğe kadar çıkılır ve yüzey¬sel sıvazlamayla başlama noktasına dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar yapılır.

Parmaklar

Öfloraj
Partnerin parmakları başparmaktan başlayarak tek tek sıvazlanır. Masörün başparmağı ve işaret parmağı arasına alınan parmak, uçtan dibe doğru derin olarak sıvazlanır. Yüzeysel öflorajla dönülür. 3-5 tekrar.

Petrisaj
Masörün baş parmağı ve işaret parmağı arasına alınan parmak dairesel petrisaj hareketleriyle kaplanır. Yüzeysel öflorajla başlangıca dönülür.

Öfloraj
3-5 tekrar yapılır.

 

Ele bölgesel öfloraj
3-5 tekrarla bölgesel öfloraj yapılır ve el bölgesi masajı ta¬mamlanır.

Üst ekstremite, genel öfloraj
El masajının tamamlanmasıyla beraber, bütün üst ekstremitenin genel öflorajına geçilir. Elden başlayarak omuza kadar 3-5 sıvazlamayla üst ekstremite masaj bitirilir.Bazen masajın sonunda sallama (sheking) yapılabilir.

Petrisaj
 Baş parmaklarla aynı yerden başlayarak işlem alanının tümünü kapsayan petrisajla bileğe kadar çıkılır ve yüzeysel sıvazlamayla başlama noktasına dönülür. 3-5 tekrar.

Öfloraj
3-5 tekrar yapılır.

 
  Bugüne kadar ( 8 ziyaretçi ) sitemizi gezmiştir.